Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠPORT

Seznam zakonskih in pozakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport:

 

Zakon o športu(Uradni list RS, št.št. 29/17), ZSpo-1). Zakon določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov oziroma športnic (v nadaljnjem besedilu: športnikov), javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov glede uresničevanja javnega interesa v športu, športnih programov in izvajalcev, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah, opravlja inšpektorat, pristojen za šport (81. člen).

 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023(dokument, NPS) zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.

Z nacionalnim programom se soustvarja pogoje za razvoj športa.

 

Zakon o omejevanju porabe alkohola(Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17, ZOPA) določa ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola.

 

 

Društva se ustanavljajo na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB-2, ZDru-1). V 1. členu je opredeljeno, da je društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva. Namen ustanovitve in delovanje društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane. Delovanje društva je javno.

 

Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB5, ZJZ)

 

Ostali  podzakonski akti:

bodo objavljeni naknadno, ko jih sprejme pristojno ministrstvo, na podlagi Zakona o športu.

 

 

 

Poleg zgoraj omenjenih predpisov, nekatera področja športa urejajo tudi naslednje konvencije:

 

Evropska konvencija proti dopingu v športu (Uradni list SFRJ-MP, št. 4-9/91)

Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (Uradni list SFRJ-MP, št. 14-34/90)