Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Seznam zakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport:

 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - UPB1, 40/14 ZIN)

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2126/07, 65/08, 08/10, 82/13ZUP)

 

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB8, ZP-1)

 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/07-UPB1, ZUNEO)

 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07-UPB1, 29/10,32/14, ZPDZC)

 

Konvencije, pomembne za področje dela Inšpektorata RS za šolstvo in šport:

 

Konvencija o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ-MP, št. 15/90

 

Evropska konvencija proti dopingu v športu (Uradni list SFRJ-MP, št. 4-9/91)

 

Zakon o javni rabi slovenščine, (Uradni list RS, št. 86/04, 08/10, ZJRS)

 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, (Uradni list RS, št. 14/07, 86/10, ZSPDPO)