Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Seznam zakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport:

 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - UPB1, 40/14 ZIN)

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2126/07, 65/08, 08/10, 82/13ZUP)

 

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13111/1374/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, ZP-1)

 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/07-UPB1, ZUNEO)

 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.32/14 in 47/15 – ZZSDT, ZPDZC-1)

 

Konvencije, pomembne za področje dela Inšpektorata RS za šolstvo in šport:

 

Konvencija o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ-MP, št. 15/90

 

Evropska konvencija proti dopingu v športu (Uradni list SFRJ-MP, št. 4-9/91)

 

Zakon o javni rabi slovenščine, (Uradni list RS, št. 86/04, 08/10, ZJRS)