Skoči na vsebino

NOVICA

Pojasnilo nadzor - učiteljica glasbe

Pojasnilo v zvezi z inšpekcijskem postopkom

 

 

Kljub temu, da je primer inšpekcijskega nadzora, ki obsega čez 200 strani spisa, nemogoče na kratko opisati, menim, da je za objektiven uvid v zadevo potreben tudi vidik inšpektorja, ki se ga v zvezi z zadevo javno izpostavlja. Izredni inšpekcijski nadzor se je v zadevi pričel na podlagi odstopljene vloge s strani Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. Glavni inšpektor je zadevo dodelil meni.

V pobudi so bile navedene domnevne kršitve odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami - prilagajanje ocenjevanja znanja pri predmetu Glasbena umetnost za 9. razred, neustrezno sestavljena komisija, ki na šoli odloča o ugovoru na oceno, ugovor na odločitev omenjene komisije ter žaljiv odnos učiteljice do otroka.

 

 

Imenovana je bila izvedenka pedagoške stroke, ki je na podlagi dokumentacije in pisne izjasnitve učiteljice podala ugotovitve, da je bila tretja ocena prav dobro (4) strokovno neustrezno pridobljena, predlagala se je njena razveljavitev.

 

 

Če inšpektor ob koncu šolskega leta ugotovi kršitev zakonov, ki določajo ocenjevanje, in je ta vplivala na oblikovanje zaključnih ocen otrok, jih razveljavi in odredi ponovno določanje ocen, v drugih primerih pa le, če otroci in udeleženci izobraževanja ali njihovi zakoniti zastopniki to izrecno zahtevajo ali v to privolijo. Privolitev si mora pridobiti šola. Šolo sem tako pozval, da si pridobi privolitev zakonitih zastopnikov otroka k ponovnemu odločanju zaključne ocene. Na inšpektorjev zapisnik, zapisan Novembra 2017, ki je vseboval tudi druga opozorila, je bil podan ugovor učiteljice in OŠ. Dodatne procesne aktivnosti so inšpekcijski postopek podaljševale.

 

 

V procesu postopka je učiteljica spremenila izjavo v zvezi z načini ocenjevanja. Kot inšpektor sem ugotovil, da je učiteljica v eni šolski uri (23.5.2017) ustno ocenila 19 učencev in jim podelila 20 ustnih ocen. Pridobil sem tudi pisno izjavo druge učiteljice, kjer je navedeno, da je omenjena učiteljica tretjo oceno pridobila z ocenjevanjem delovnega zvezka, kar pa ni v skladu s Pravilnikom  o preverjanju in ocenjevanju. Dodatno ugotovljena dejstva so bila julija 2018 zapisana v dodatku k zapisniku, v katerem sem drugič pozval šolo, da pridobi soglasje staršev k ponovnemu odločanju zaključne ocene pri omenjenem predmetu. Šola je Inšpektoratu oktobra 2018 posredovala dopis s soglasjem staršev za ponovno odločanju o omenjeni zaključni oceni. Obenem sem kot inšpektor pozval ravnateljico, da pripravi načrt prisostvovanja pri vzgojno-izobraževalnem delu omenjene učiteljice za šolsko leto 2018/2019, kar po zakonu pomeni eno od nalog ravnatelja nisem pa določil obsega ur spremljanja.

 

 

Kot inšpektor zaradi nedokončanih procesnih postopkov do danes nisem smel izdati odločbe o ponovnem odločanju zaključne ocene.

 

 

Skozi celoten postopek sem skrbel, da je raven komunikacije med deležniki postopka potekal spoštljivo. Uradna oseba pa je med ustno obravnavo učiteljico, ki je žaljivo besedno napadla  izvedenko pedagoške stroke, morala opozoriti na dostojno komunikacijo. Nobenemu od deležnikov nikoli nisem grozil s sodiščem.

 

 

Osebno menim, da bi morala primer ustrezno rešiti že Komisija na šoli, ki je odločala o ugovoru na oceno. Glede na jasne določbe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ni nobenega dvoma o tem, da ocena ni bila podeljena v skladu s pravili.

 

 

Alen Kofol

Inšpektor svetnik