Skoči na vsebino

NOVICA

Zavod Kengurujčki - ugotovitve nadzora

V zvezi z izvedenim izrednim nadzorom v Kengurujčkih, zavodu za spodbujanje kreativne vzgoje, celostnega razvoja otrok ter otroškega varstva, Visoko, Visoko 29, 1292 Ig (v nadaljevanju: Zavod Kengurujčki) pošiljamo poročilo o izvedenih aktivnostih:

 

Ugotovljeno je bilo:

 •  da Zavod Kengurujčki ni bil vpisan v razvid vrtcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) s tem je kršil 34. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11,40/12-ZUJF, 57/12ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L), kjer je določeno, da vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid. Minister o vpisu v razvid izda odločbo, ko izvajalec izpolni pogoje za vpis v razvid, na podlagi 12. člena Pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 10/09);
 • s tem, ko  Zavod Kengurujčki ni imel z zakonom predpisanih listin (odločbe MIZŠ) je po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT), dejavnost opravljal na črno;
 • da tri fizične osebe v Zavodu niso bile vpisane v register varuhov pri MIZŠ, zato je ena oseba pri samostojnih podjetnicah delala na črno. Poleg tega nihče od njih ni imel  registrirane dejavnosti v Ajpes-u kot samostojni podjetnik.
 • dve samostojni podjetnici, kateri sta varovali otroke na lokaciji Cesta Dolomitsekga odreda 26A, Ljubljana, nista bili vpisani v register varuhov pri MIZŠ in sta delali na črno. Dejavnost sta imeli registrirani v Ajpesu.

 

Izdani upravni ukrep:

 • Zavodu Kengurujčki je bila dne 9. 11. 2018 izdana Odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti varovanja predšolskih otrok. Ukrep je bil izdan na podlagi nesporno ugotovljenega dejanskega stanja, da je Zavod Kengurujčki posredno in neposredno opravljal dejavnost na črno (izdajal račune staršem, opravljal razgovore s starši pred vpisom otrok ter omogočil ogled prostorov, katere je oddajal v podnajem, nezakonito delal preko fizične osebe ustanoviteljice zavoda z otroki), kljub temu, da je za izvajanje dejavnosti zahteval, da varuhinje delujejo kot samostojne podjetnice.

 

Zoper Zavod Kengurujčki se vodita prekrškovna postopka po ZP-1:

 • zaradi zavajajočega oglaševanja na spletni strani Zavoda Kengurujčki z dne 28. 9. 2018, da varstvo otrok izvaja samostojna podjetnica, ki ima za to dovoljenje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pa na dan nadzora ni več opravljala dejavnosti in ga je izvajala druga oseba. Zavod je s tem kršil določilo prvega odstavka 12. člena in prvi odstavek 12. b člena Zakona o varstvu potrošnikov.
 • zaradi opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje na črno. Navedeno predstavlja kršitev druge alineje prvega odstavka 3. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, kar je v drugem odstavku 21. člena istega zakona opredeljena kot prekršek.

 

Skladno z 145. členom Zakona o kazenskem postopku je bilo dano Okrožnemu državnemu tožilstvu naznanilo za sum kaznivega dejanja surovega ravnanja po 192. členu.

 

V pristojno reševanje so bile odstopljena zadeva drugim organom:

 • Tržnemu inšpektoratu RS zaradi suma, da Zavod nezakonito opravlja dejavnost na drugih lokacijah v drugih oblikah začasnega varovanja otrok (izvedba rojstnodnevnih animacij…),
 • Inšpektoratu RS za okolje in prostor zaradi domnevnega neposredovanja posla v Evidenco trga nepremičnin s strani Zavoda Kengurujčki, pri oddajanju stanovanjskih prostorov v najem,
 • FURSu - zaradi dela na črno fizične osebe,
 • Inšpektoratu RS za delo – zaradi suma da Zavod Kengurujčki opravlja dela na podlagi pogodb civilnega prava z vsemi elementi delovnega razmerja in s tem domnevno krši delovno pravno zakonodajo.

 

 

Zoper dve samostojni podjetnici:

se vodita prekrškovna postopek  po ZP-1, zaradi ugotovitve, da sta opravljali  dejavnosti predšolske vzgoje na lokaciji Cesta Dolomitskega odreda 26A, 1000 Ljubljana, v nasprotju z določbo 24. a člena Zakona o vrtcih.

 

Navedeno predstavlja kršitev druge alineje prvega odstavka 3. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, kar je v drugem odstavku 21. člena istega zakona opredeljena kot prekršek.