Skoči na vsebino

PREDSTAVITVE IN POROČILA

Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2018

 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport kot organ v sestavi ministrstva bo v tekočem letu na podlagi določenega letnega programa, v soglasju s pristojno ministrico,  pridobljenim v mesecu decembru 2017, še naprej, upoštevaje oceno tveganja na delovnem področju, v letu 2018 v okviru rednih inšpekcijskih nadzorov na področju šolstva prioritetno poskrbel za spremljanje zakonitosti delovanja izobraževalnih organizacij s posebnim poudarkom na izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in delovnih obveznosti strokovnih delavcev, statusnih zadevah, uresničevanju pravic  in dolžnosti udeležencev izobraževanja in vodenju dokumentacije.

 

Nadzor na področju športa se bo nanašal na področje izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena in namenske porabe javnih sredstev, nadzorov na športnih prireditvah in na področju izvajanja programov usposabljanj.

 

 

V letu 2018 načrtujemo izvedbo:  

  • skupaj 140 rednih nadzorov (40 na področju šolstva in 100 na področju športa),
  • 730 izrednih nadzorov na podlagi prejetih prijav (700na področju šolstva in 30 na področju športa),  
  • 5 ponovnih nadzorov na področju šolstva
  • skupnih inšpekcijskih nadzorov na podlagi programa dela Inšpekcijskega sveta oz. posamičnih dogovorov in
  • 120 prekrškovnih postopkov ( 100 na področju šolstva in 20 na področju športa).