Skoči na vsebino

PREDSTAVITVE IN POROČILA

Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2016

 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport kot organ v sestavi ministrstva, bo v tekočem letu na podlagi določenega letnega programa, v soglasju s pristojno ministrico, pridobljenim v mesecu decembru 2015, še naprej, upoštevaje oceno tveganja na delovnem področju, v letu 2016 v okviru rednih inšpekcijskih nadzorov na področju šolstva prioritetno poskrbel za spremljanje zakonitosti delovanja izobraževalnih organizacij s posebnim poudarkom na:

 

 • izvajanju delovnih obveznosti,

 • vodenju dokumentacije,

 • vpisa v šole,

 • vzgojnega delovanja šol,

 • zagotavljanju varnosti otrok in

 • realizaciji vzgojno-izobraževalnih programov.

Nadzor na področju športa se bo na področju izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena in namensko porabo javnih sredstev nanašal predvsem na:

 

 • delovanje/poslovanje v skladu s temeljnim aktom,

 • ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost strokovnih delavcev,

 • število vadbenih skupin in število vadečih.

 

 

Na področju izvajanja nadzorov na športnih prireditvah se bo nadzor nanašal na zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah in točenje alkohola, na področju izvajanja programa D3 (programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, interesne športne dejavnosti študentov in rekreacije), ki je financiran s strani Fundacije za šport, bo nadzor usmerjen v namensko porabo sredstev.

 

 

Načrtujemo izvedbo:

 

 • 40 rednih nadzorov na področju šolstva in 100 na področju športa,

 • na podlagi prejetih prijav na področju šolstva 650 izrednih inšpekcijskih nadzorov in na področju športa 30 nadzorov,

 • 5 ponovnih nadzorov na področju šolstva in

 • 100 prekrškovnih postopkov na področju šolstva in 20 na področju športa.