Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kakšne nadzore opravljajo inšpektorji?

 • redni nadzor (opravljen mora biti praviloma vsako peto leto),
 • izredni nadzor (na podlagi pobude),
 • ponovni nadzor (opravi se po preteku roka, določenega za odpravo kršitev).

Kdo je upravičeni pobudnik za izredni nadzor v vrtcu oziroma šoli?

 • Otrok oz. udeleženec izobraževanja,
 • starši, rejniki oz. skrbniki,
 • svet staršev, · skupnost dijakov,
 • predstavnik reprezentativnega sindikata,
 • zaposleni v vrtcu ali šoli.

Kako se pritožite oziroma podate pobudo za nadzor?

 • V pisni obliki (opišete domnevno kršitev, podkrepite z dokazi, priložite svoj naslov, da lahko inšpektor po potrebi pridobi še dodatne informacije in vas po opravljenem nadzoru obvesti o ugotovitvah) po pošti ali prek telefaksa oz. po elektronski pošti na naslov inšpektorata.
 • Po vnaprejšnjem dogovoru osebno na zgornjem naslovu.
 • V izjemnih primerih po telefonu (kadar je nujno in možno takojšnje ukrepanje inšpektorata)

Pozor: inšpektorat je dolžan varovati tajnost vira prijave!

 

 

Katere ukrepe ima na voljo inšpektor pri nadzoru v vrtcih in šolah?

1. Inšpektor odredi ukrepe za odpravljanje kršitev zakona, drugih predpisov ali splošnih aktov ter določi rok za odpravo kršitev, če:

 • vrtec oziroma šola ne izvaja dejavnosti skladno z določili akta o ustanovitvi, vpisom v sodni register in vpisom v razvid izvajalcev,
 • vrtec oziroma šola ne izpolnjuje pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • vrtec oziroma šola z dnevno, tedensko ali letno organizacijo dela krši zakon, druge predpise ali splošne akte,
 • vrtec oziroma šola ali strokovni delavci ne načrtujejo dela,
 • vrtec oziroma šola ne izvaja predpisanega kurikula,
 • vrtec oziroma šola ne vodi ali pomanjkljivo vodi predpisano pedagoško dokumentacijo in evidence,
 • šola izdaja javne listine v nasprotju z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov,
 • izvedenec za pedagoško področje ugotovi strokovne pomanjkljivosti pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnega delavca,
 • vrtec oziroma šola ne upošteva predpisanih standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • dnevna, tedenska ali letna obremenitev otrok in udeležencev izobraževanja ni v skladu z zakonom, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
 • se vpis in izpis otrok in udeležencev izobraževanja ne izvaja v skladu z določili zakona, drugih predpisov ali splošnih aktov,
 • se v vrtcu oziroma šoli ne uresničujejo pravice in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja ter strokovnih delavcev,
 • se v vrtcu oziroma šoli ne uresničujejo pravice in dolžnosti strokovnih delavcev,
 • strokovni delavci ne obveščajo pravočasno staršev otrok in udeležencev izobraževanja o uspehu in napredovanju,
 • šola ne omogoči predvidenih oblik organiziranja otrok in udeležencev izobraževanja v skladu z določili zakona, drugih predpisov ali splošnih aktov, · vrtec oziroma šola ne poskrbi za varnost otrok in udeležencev izobraževanja,
 • vrtec oziroma šola ne izvaja izletov, ekskurzij ali šole v naravi v skladu z načrtovanimi cilji in v skladu z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov oziroma v skladu z možnostmi staršev,
 • ravnatelj ne uresničuje nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja,
 • vrtec oziroma šola ne oblikuje strokovnih organov v skladu s predpisi,
 • vrtec oziroma šola ne izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo.

2. Inšpektor ima pravico in dolžnost, da:

 • razveljavi oceno in odredi ponovno ocenjevanje, če pri nadzoru ugotovi kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjanje in ocenjevanje znanja,
 • prepove izvajanje vzgojno-izobraževalne vsebine, ki ni sestavina predpisanega kurikula,
 • prepove izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na način, ki je v nasprotju s pravili in dognanji stroke,
 • prepove vrtcu oziroma šoli uporabo nepotrjenih učbenikov,
 • prepove zbiranje in porabo prispevkov staršev oziroma študentov višjih strokovnih šol za namene, ki niso v skladu z zakonom, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
 • odredi vrtcu oziroma šoli vrnitev nezakonito zbranih prispevkov staršev,
 • uvede postopek zaradi prekrška.

3. Inšpektor ima pravico in dolžnost, da:

 • predlaga ravnatelju uvedbo disciplinskega postopka zoper delavca, predlaga ravnatelju uvedbo postopka za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, predlaga ravnatelju razrešitev pomočnika ravnatelja, vodje enote oziroma podružnice,
 • predlaga svetu vrtca oziroma šole razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, če ne izvaja nalog, ki so predvidene z zakoni, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
 • predlaga svetu vrtca oziroma šole razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, če ne uresniči odločb inšpektorja v odrejenih rokih,
 • predlaga pristojnemu organu razveljavitev aktov organov vrtca oziroma šole, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
 • predlaga pristojnemu ministrstvu izbris vrtca oziroma šole iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov,
 • seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potrebnimi ukrepi za njihovo odpravo,
 • predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom,
 • odstopi zadevo pristojnemu organu,
 • prijavi kaznivo dejanje.

 

Kdaj lahko inšpektor pri nadzoru uporabi izvedenca?

 • Kadar je pri nadzoru potrebno posebno znanje, ki ga inšpektor nima, se opravi dokaz z izvedencem. Listo izvedencev za pedagoško področje določi pristojni strokovni svet. Listo izvedencev za druga področja določi minister, pristojen za šolstvo. Dokaz z izvedencem za pedagoško področje se mora opraviti, če je iz okoliščin primera mogoče sklepati:
 • da so kršene pravice otrok in udeležencev izobraževanja, da dosežejo standarde znanj, ki jim omogočajo napredovanje,
 • da je kršena pravica strokovnega delavca, da je pri svojem delu avtonomen,
 • da strokovni delavec pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela ne zagotavlja objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti.

Posamezna izvedenska dela v inšpekcijskih zadevah opravljajo tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije in Državni izpitni center ter drugi za to usposobljeni javni zavodi.

 

 

Ali lahko tudi pobudnik za nadzor zahteva dokaz z izvedencem?

 

Dokaz z izvedenci se na željo pobudnika opravi, če pobudnik to zahteva in je pripravljen plačati stroške. Založeni znesek se pobudniku lahko povrne, če se v postopku izkaže, da je bila pobuda upravičena.